شما اینجا هستید
منابع طبیعی » فعالیتهای روابط عمومی درحوزه منابع طبیعی شهرستان ابرکوه

به گزارش یزدزیست ۲۷ اردیبهشت روزارتباطات وروابط عمومی نامگذاری شده است که نامگذاری وبزرگداشت یک روزبنام روابط عمومی اهمیت این موضوع رادرحوزه های مختلف آشکارمی سازد واین مهم تنها بافعالیت مجدانه کارشناسان روابط عمومی درحوزه های تخصصی فعالیتشان محقق می سازد.دراین راستا کارشناسان روابط عمومی ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری نیزبافعالیت درحیطه اخبارمنابع طبیعی به این امرمهم وحیاتی جامه عمل می پوشانند.

واحدروابط عمومی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری این شهرستان نیزدرزمینه اطلاع رسانی اخبارحوزه منابع طبیعی ازطریق مطبوعات وخبرگزاریها ،فرهنگ سازی رادیویی وتلویزیونی ،نصب بنروبیلبورد درمحوطه اداره ومحدوده شهرستان،فرهنگ سازی اجتماعی درخصوص اهمیت منابع طبیعی وحفظ وحراست ازآن فعالیت می کند.

وهمین بس که دراهمیت جایگاه روابط عمومی درادارات وسازمانها مقام معظم رهبري(مدظله العالي) فرمودند: “روابط عمومي بهترين نمايانگر اوضاع داخلي نهاد از يک سو و از سوي ديگر منعکس کننده چگونگي مسائلي است که در آن نهاد مي گذرد”

باشد که باهمکاری کلیه کارشناسان روابط عمومی دراین حوزه بتوانیم گام بلندی درتحقق رسالت خویش درحفظ وحراست منابع طبیعی کشورمان برداریم.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز