شما اینجا هستید
خبرهای مهم » برخورد با متخلفین عرصه های منابع طبیعی در شهرستان ابرکوه

بامتخلفین عرصه های منابع طبیعی درشهرستان ابرکوه برخوردشد.

به گزارش یزدزیست درپی گزارش همیاران طبیعت این شهرستان مبنی برتخلف دراراضی ملی وعرصه های طبیعی ،ازابتدای سال جاری به روال سالهای گذشته نیروهای یگان حفاظت این اداره به مناطق موردنظراعزام گردیده وبامتخلفین حوزه های مختلف برخوردنمودند که ازجمله این موارد،خاکبرداری های غیرمجازدرعرصه های ملی،برداشت غیرمجازگیاهان دارویی منطقه به ویژه آویشن شیرازی وچرای غیرمجاز درمراتع شهرستان ازمهمترین مواردی ست که به این اداره گزارش شده است.

همچنین مواردی ازتصرف غیرمجازاراضی ملی نیزگزارش شده که دردست بررسی واقدام می باشد.

منابع طبیعی سرمایه ملی وهمگانی ست ولازمه حفاظت وصیانت ازاین امانت الهی  همیاری وهمکاری اقشارمختلف مردم بامنابع طبیعی وازطریق پل ارتباطی سامانه رایگان تلفنی ۱۵۰۴ می باشد.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز