شما اینجا هستید
خبرهای مهم » رویش گیاهان مرتعی دربارندگی های سال جاری شهرستان ابرکوه

مراتع شهرستان ابرکوه بابارش باران جانی دوباره یافتند.

به گزارش یزدزیست بارندگی های مطلوب سال جاری سبب رویش مجدد برخی ازگونه های مرتعی شهرستان شده است.براساس گزارش کارشناس مرتع دربرخی ازمراتع این شهرستان گونه هایی ازقبیل :قلم،قیچ،درمنه،آویشن شیرازی ،پرند، بومادران،گیاهان گندمی ویکساله ها وگونه باارزش آنغوزه  و…به چشم می خورد.

درمنه

چوبک

آنغوزه

پرند

جزه

قیچ

گونه های ازگون

کاروانکش

همزیستی گیاه وجانور

آنغوزه ازگونه های باارزش مرتعی ودارویی منطقه می باشد که دروسعتی ۲۰۰۰ هکتاری آماده بهره برداری می باشد.دهانه افراسیاب،آب مک وتلگرد ازجمله رویشگاههای عمده این گیاه می باشد.آنغوزه گیاهی ست پایا وچندساله که پس ازگلدهی ذخیره ریشه به اتمام می رسد وبا پوسیده شدن ازبین می رود.برگهاپس ازخشک شدن به زردی می گرایند وتوسط بادپراکنده شده وآثارظاهری گیاه ازبین می رود.گلدهی این گیاه ازاردیبهشت آغاز می شود.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز