شما اینجا هستید
خبرهای مهم » حضورمسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد،درشهرستان تفت

بدون هماهنگي قبلي حجت الاسلام هاشميان جهت ديدارباهمكاران اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت وبازديدازپروژه هاي آبخيزداري درشهرستان تفت حضوريافت.

به گزارش یزدزیست،مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه دراداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزدباحضوردربين همكاران اداره منابع طبيعي وآبخيزداري ضمن تبريك سال جديد،پيرامون مسائل مربوط به اين حوزه مطالبي بيان نمودوبه سئولات شرعي تعدادي ازهمكاران نيزپاسخ داد.

حجت الاسلام هاشميان گفت:امروزيكي ازمسائل مهم دركشوركمك به سيل زدگان مي باشدوظيفه شرعي وعرفي مي باشدتاآنجاكه امكان داردازنظرمالي يامعنوي كمك نماييم زيراسيل زدگان هموطن مسلمان ماهستندكه امروزنيازبه كمكهاي مادارندشايددرروزگارديگرمانيازمندآنهاباشيم،همچنين تكريم ارباب رجوع وپاسخ مناسب به درخواست آنهادراسرع وقت وظيفه اداري است كه بايدبه آن عمل نماييم.

وي افزود:الطاف خداوندي شامل اين استان وبخصوص شهرستان تفت گرديده است لذابايدقدردان اين نعمت بوده ودرذخيره سازي وكنترل رواناب سطحي اقدام نموده تابجاي بروزخسارت به نحومقتضي بهره برداري گردد.

لازم به توضيح مي باشددرادامه اين ديدارباحضوركارشناس آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزدازپروژه هاي آبخيزداري بازديدگرديد.دراين بازديدحميدرضادشتي پيرامون اقدامات انجام شده ودردست اقدام توضيحاتي ارائه نمود.

 

 

منبع:اداره منابع طبيعي وآبخيزداري

 

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز