شما اینجا هستید
بحران آب » آبگيري سدخاكي دره گان شهرستان تفت توسط بارندگيهاي اخير

درپي بارندگيهاي چندروزگذشته سدخاكي ورودي منطقه تفرجگاهي دره گاهان نيزمانندديگرسدهاي شهرستان تفت،آبگيري گرديدكه باعث ذخيره وتقويت چشمه هاي آب زيرزميني اين شهرستان خواهدشد.

به گزارش یزدزیست ،مسئول آبخيزداري شهرستان تفت گفت:باتوجه به بارندگيهاي اخيربيشتربندهاوسدهاي خاكي درمنطقه شهرستان تفت آبگيري شده است،اماجديداسددره گاهان كه آخرين سدوانتهايي ترين مسرانتقال آب ازشيركوه به سمت شهرستان يزدازمسيرشهرستان تفت مي باشد،نيزآبگيري شده كه باعث شادي مردم اين شهرستان گرديد.

محمدرسول نوربالابيان نمود:خوشبختانه تاكنون اين بارندگيهاي اخيردرشهرستان تفت باعث تخريب وخسارت به حوزه هاي آبخيزنگرديده واميدواريم باتداوم بارندگي بدون خسارت اين دوران سپري گردد.

وي افزود:سددره گاهان درساليان قبل توسط اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،جهت تقويت سفره هاي آب زيرزميني احداث گرديدكه تاكنون عملكردخوبي داشته وبدون خسارت باعث افزايش سطح آب سفره هاي آب زيرزميني گرديده است،امابايدتوجه نمودچون درمسرمنطقه تفرجگاهي دره گاهان قراردارد،بازديدكنندگان ومسافريني كه دراين مكان گذريااقامت مي نمايندازنزديك شدن به مخزن ذخيره آب جهت تماشاياعكس برداري خودداري نموده تاشاهداتفاق ناگوارمانندغرق شدن ياغيره نباشيم.

 

 

 

منبع:اداره منابع طبيعي وآبخيزداري

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز