شما اینجا هستید
خبرهای مهم » صدوردستورقلع وقمع ساخت وسازغیرمجاز درشهرستان ابرکوه

حکم تخریب ساخت وسازغیرمجازدرشهرستان ابرکوه اجراشد

به گزارش یزدزیست در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و حفظ بیت المال و انفال و حفاظت و صیانت از اراضی ملی و همچنین در راستای اجرای دستور دادستان محترم شهرستان ابرکوه مبنی بر خلع یداز اراضی ملی تحت تصرف در منطقه اردی-بداف وقلع وقمع مستحدثات احداثی متصرف  به مساحت ۳۹مترمربع ،باحضور یگان حفاظت و نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی شهرستان، نماینده حقوقی ورئیس اداره مسکن وشهرسازی درمحل کلانتری مهردشت حاضرشده وباهمراهی رئیس ودوتن ازپرسنل کلانتری به محل اراضی تحت تصرف اعزام گردیدندوباهماهنگی قبلی راننده بیل مکانیکی اقدام به تخریب اتاق کارگری احداث شده توسط متصرف دراراضی ملی نمود ودرمنطقه عملیات رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق را شروع نموده ووضعیت به وضع سابق برگردانده شدوصورتجلسه خلع یداراضی ملی تکمیل  شدوبه امضای عوامل اجرایی رسید.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز