شما اینجا هستید
خبرهای مهم » رفع تصرف ۴۵۹۴مترمربع ازاراضی ملی درشهرستان ابرکوه

به گزارش یزدزیست در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و حفظ بیت المال و انفال و حفاظت و صیانت از اراضی ملی و همچنین در اجرای دستور دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ابرکوه مبنی بر رفع تجاوز از اراضی ملی منطقه مهردشت به مساحت ۴۵۹۴ مترمربع اراضی ملی تحت تصرف، یگان حفاظت و نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی شهرستان، نماینده حقوقی وماموریگان اداره مسکن وشهرسازی ساعت ۱۲ مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ درمحل کلانتری مهردشت حاضرشده وباهمراهی رئیس ودوتن ازپرسنل کلانتری به محل اراضی تحت تصرف اعزام گردیدندوباهماهنگی قبلی راننده تراکتوراقدام به قلع وقمع نهالهای غرس شده هفته اخیرتوسط متصرف دراراضی ملی نمودندودرمنطقه عملیات رفع تجاوز و اعاده وضع به حال سابق را شروع نموده ووضعیت اراضی به وضع سابق برگردانده شد.این عملیات درساعت ۳۰/۱۴ به اتمام رسید وصورتجلسه خلع یداراضی ملی تکمیل  شدوبه امضای عوامل اجرایی رسیدواراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز