شما اینجا هستید
حیات وحش » رها سازي پرنده ابيا در حوزه آبي اردكان

يك قطعه پرنده ابيا كه به دليل ضعف و ناتواني قادر به پرواز نبود توسط دوستداران محيط زيست تحويل اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردكان شد.

به گزارش یزدزیست ، مامورين يگان حفاظت محيط زيست اردكان پس از تيمار و بهبودي اين گونه را در كنار حوزه هاي آبي موجود رها سازي نمودند.
شايان ذكر است ابياها پرندگاني هستند جنگلي و تك زي با طول ۳۴ سانتي متر كه بدن هاي چاق داشته و پرهاِی سياه و قهوه اي نقشداري كه قابليت همرنگ شدن با محيط و پنهان شدن در پشت بوته ها را دارند.
در ايران ابياهاي مهاجر فصل زمستان را در شمال و به ويژه در زمين هاي پست ناحيه درياي خزر مي گذرانند و گاهي در مناطق جنوبي تر همچون فارس، خوزستان و بلوچستان نيز ديده مي شود .

 

منبع:اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز