شما اینجا هستید
خبرهای مهم » دیدارمدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم

به گزارش یزدزیست : مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان درادامه سفربه این شهرستان درنشستی صمیمانه باکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم شرکت نمود.

آخوندی دراین دیدار طی سخنانی که باحضور معاونت فنی ورئیس اداره مرتع اداره کل انجام گرفت ضمن مثبت ارزیابی کردن رونداجرای پروژه های صندوق توسعه ملی خواستارتسریع درادامه این عملیات باتوجه به مدت زمان محدود شد.وی همچنین اززحمات وتلاش های کارکنان منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم تقدیروتشکرنمود.

درادامه این دیدار هریک ازهمکاران وظایف و پروژه های درحال اجرای بخش خودراتشریح ومشکلات ونظرات خودرا بیان کردند.

لازم به ذکراست شهرستان خاتم بامساحتی بالغ بر ۸۰۰ هزارهکتارمتنوع ترین عرصه های طبیعی استان یزدرادرخودجای داده است.

منبع:منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز